Veelgestelde vragen

Waarom wordt de riolering vervangen?
De riolering in de Vogelbuurt-Zuid is verouderd en moet vervangen worden. Gelijktijdig met de vervanging wordt het hemelwater uit het openbare gebied afgekoppeld. Dit houdt in dat het relatief schone regenwater apart van het vuile rioolwater wordt afgevoerd.

Hoelang gaat het project duren?
Het totale project duurt twee jaar. We zijn in september 2021 gestart en de planning is om in september 2023 klaar te zijn met het vervangen en aanpassen van de riolering in de hele wijk. De wijk is opgedeeld in vier fases en binnen deze fases zijn de straten opgedeeld in verschillende werkvakken om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Wanneer wordt er bij mij in de straat gewerkt?
Dat is moeilijk te voorspellen. Wij hebben een planning gemaakt en gaan ons hier zo goed mogelijk aan houden. In de praktijk kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voor doen. Via de Bouwapp plaatsen we met regelmaat updates en delen we de planning. Daarnaast staat de planning hier: https://vogelbuurtzuid.nl/actuele-planning/

Wanneer gaat bij mij de stoep eruit?
Binnen dit project zijn wij voornamelijk aan het werk in de openbare weg. Op sommige plaatsen hebben wij ook werkzaamheden in de stoep. Indien dit het geval is leggen wij loopschotten zodat voetgangers doorgang kunnen hebben.

Hoe kan ik mijn huis bereiken?
Wij garanderen dat de bewoners hun huis altijd te voet kunnen bereiken. Zodra wij in een werkvak aan het werk zijn, is het niet mogelijk om met de auto bij de woning te komen. Ter overbrugging van deze periode leggen wij op tien verschillende locaties in de wijk tijdelijke parkeervoorzieningen aan (incl. laadpaal). In specifieke gevallen kan er in overleg met de omgevingsmanager en uitvoerder gezocht worden naar een tijdelijke parkeeroplossing. 

Hoe word ik geïnformeerd over de voortgang van het project?
Voor aanvang van iedere fase brengen wij de bewoners op de hoogte door middel van een bewonersbrief. Indien de voortgang van het project dit vraagt, worden er tussentijds nog extra brieven uitgebracht. Twee dagen voor aanvang van een werkvak brengen wij bij de bewoners, direct wonend aan dat werkvak, een reminderkaart waarin de exacte startdatum gemeld wordt. Wilt u verder op de hoogte blijven van de voortgang, download dan de BouwApp. Hierin houden wij met regelmaat iedereen op de hoogte van het laatste nieuws. (QR toevoegen?) 

Hoe kan ik mij aanmelden voor de BouwApp? 

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb?
Onze omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden is uw eerste aanspreekpunt. Zij is op diverse manieren te bereiken. Telefonisch, per e-mail en via de BouwApp, kijk hiervoor op onze contactpagina. Daarnaast is zij iedere woensdagochtend van 9:00 uur tot 11:00 uur aanwezig in het gebouw van Tablis aan de Tuinfluiterstraat 136.

Als ik een vraag heb gesteld wat gebeurt er met mijn gegevens?
Indien u ons via één van de communicatiekanalen een vraag gesteld heeft, dan worden uw gegevens genoteerd in een overzicht. Dit overzicht wordt alleen intern voor ons project gebruikt, uw gegevens worden niet gedeeld met derden (anders dan de gemeente). Aan het einde van het project worden uw gegevens bewaard in ons uitvoeringsdossier wat na circa 2 jaar mag worden vernietigd.

Wat doet de aannemer aan duurzaamheid bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden?
De vrijgekomen materialen uit de straat, zoals de stenen en het funderingsmateriaal worden hergebruikt. Er moeten een paar bomen gekapte worden en dit hout willen wij gebruiken om bijvoorbeeld een zitbankje van te laten maken. Tijdens dit project zetten wij zoveel mogelijk elektrisch materieel in, zoals een elektrische graafmachine, een elektrische knikmops en ook de bronbemaling zal elektrisch zijn.

Vanaf 30 maart 2022 doet de gemeente Sliedrecht mee aan het NK Tegelwippen. Hierbij worden bewoners gestimuleerd om tegels uit hun (gevel)tuin te “wippen” en te vervangen voor groen. De tegels kunnen aangemeld worden en wij zorgen voor afvoer. Daarbij kijken we eerst of ze hergebruikt kunnen worden in het project en anders worden ze aangeboden bij een breker zodat ze hergebruikt worden in menggranulaat.

Waarom worden de verschillende werkzaamheden aan de weg en het trottoir niet gecombineerd uitgevoerd?
De werkzaamheden aan het riool en de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen worden uitgevoerd in opdracht van verschillende partijen. Van Hattum Infra werkt in opdracht van de gemeente Sliedrecht aan het riool. De andere aannemers werken in opdracht van de nutsbedrijven.

Wij hebben regelmatig contact met de nutscoördinator om de voortgang van elkaars werkzaamheden af te stemmen om ervoor te zorgen dat wij zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de bewoners. De herinrichting van de wijk is een geheel apart project. In het voorjaar 2022 organiseert de gemeente inloopmomenten en gaat hierover in gesprek met de bewoners. Dit betreft de herinrichting van bestrating, parkeren en groen.

Waar wordt het ketenpark geplaatst?
Het bouwdepot en de locatie voor materiaalopslag (zoals buizen en putten) worden geplaatst op de kruising van de Kievitlaan en de Leeuweriksingel. Beide locaties worden afgeschermd met bouwhekken.

Er is nu al een parkeerprobleem, hoe moet dat tijdens de werkzaamheden?
Wij treffen op verschillende locaties binnen de Vogelbuurt-Zuid tijdelijke parkeervoorzieningen.

Waar parkeert de aannemer zijn voertuigen?
Wij komen met zo min mogelijk voertuigen. De aanwezige voertuigen worden geparkeerd in de buurt van het werkvak waar zij aan het werk zijn. Deze verplaatsen met het aan de beurt zijnde werkvak mee.

Komen er meer of minder parkeerplaatsen na de werkzaamheden?
De huidige hoeveelheid parkeerplaatsen is na de werkzaamheden aan de riolering gelijk. Wij treffen wel tijdelijke parkeervoorzieningen. Deze worden na uitvoering weer verwijderd. Over de herinrichtingsplannen van de wijk wordt u door de gemeente nader geïnformeerd.

Is er nagedacht over de oplaadpunten voor elektrische auto’s?
Aangezien de werkzaamheden niet overal tegelijk uitgevoerd worden verwachten we dat er voldoende elektrische laadpalen beschikbaar zullen zijn. Indien dit in de praktijk anders blijkt te zijn maakt de omgevingsmanager graag een persoonlijke afspraak om dit op te lossen. Op de tijdelijke parkeervoorzieningen wordt rekening gehouden met laadpalen voor elektrische auto’s.

Wordt er rekening gehouden met invalide parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden?
Absoluut. U kunt een afspraak maken met de omgevingsmanager om samen met de uitvoerder een oplossing te vinden.

Wie is verantwoordelijk tijdens de werkzaamheden?
Onze omgevingsmanager is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Het projectteam krijgt elke week een uitdraai van alle meldingen die zijn binnengekomen. Zo zijn alle partijen continu op de hoogte van wat er speelt. Het project is een samenwerking tussen gemeente Sliedrecht en ons. De gemeente Sliedrecht draagt de eindverantwoordelijkheid voor het project.

Hoe verloopt de planning van de werkzaamheden?
We gaan op twee verschillende locaties in één fase met twee ploegen tegelijk aan het werk; een rioolploeg en een bestratingsploeg. In het eerste werkvak start de rioolploeg. Zodra de rioolploeg klaar is met dit werkvak, gaan zij door naar het volgende werkvak. De bestratingsploeg zorgt voor het dichtstraten van het eerste werkvak. Zo gaan we kris-kras door de wijk.

Het is lastig in te schatten wanneer we exact bij u voor de deur aan het werk zijn. In het magazine is aangegeven over welke periode wij in een fase aan het werk zijn. Om u nader te informeren bezorgen wij twee dagen van tevoren een reminderkaart in uw brievenbus zodat u exact weet wanneer we bij u voor de deur aan het werk zijn. En via de BouwApp houden wij u ook op de hoogte van de voortgang.

Wat zijn de werktijden?
Wij streven ernaar om alleen werkzaamheden uit te voeren tussen 07.00 uur  en 16.00 uur. Indien hier van afgeweken wordt, houden wij u op de hoogte via de BouwApp.

Worden de huisaansluiting ook vervangen?
De huisaansluiting wordt tot de erfgrens vervangen. De huisaansluiting op eigen grond wordt niet vervangen. Echter is het wel mogelijk uw huisaansluiting door de aannemer te laten vervangen. Neem hiervoor contact op met omgevingsmanager, dan maken we een persoonlijke afspraak en dan zal de aannemer een offerte opstellen.

Worden de huisaansluitingen ook aangesloten op het gescheiden riool?
Nee, het gescheiden riool wordt aangelegd om het hemelwater uit de openbare ruimte gescheiden van het vuilwater af te voeren. Indien u uw eigen hemelwaterafvoer ook op het geschieden riool wilt laten aansluiten, neem dan contact op met de omgevingsmanager voor een afspraak.

Zijn er kosten voor de bewoners verbonden aan deze werkzaamheden?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de werkzaamheden. We vervangen de gescheiden riolering en de huisaansluiting tot aan de erfgrens.

Wordt er een glasvezelnetwerk aangelegd?
Dit is een veel gestelde vraag bij dit soort werkzaamheden. De gemeente heeft hier helaas geen zeggenschap in. Gezien de nieuwe telecomwet is het steeds lastiger een partij te vinden die het glasvezelnet wil aanleggen. De partij die het aanlegt maakt de kosten en andere partijen mogen gebruik maken van de leidingen, hierdoor zijn partijen terughoudend geworden met aanleggen. De gemeente geeft geen opdracht maar stelt het wel voor bij de desbetreffende partij.

Komen er nog werkzaamheden voor het warmtenet aan?
Momenteel wordt het warmtenet Vogelbuurt-Noord aangelegd.  Zodra dat is afgerond is Vogelbuurt-Zuid aan de beurt. De gemeente Sliedrecht kijkt dan samen met de bewoners naar een nieuwe energievoorziening (er komt gesprek met de buurt).

Er wordt dan gekeken naar welke woninggroepen bij elkaar passen. Dat zal nog zeker een jaar/1,5 jaar duren. Collega’s van het warmtenet nemen contact op. Zodra de aannemer klaar is met alle werkzaamheden zorgen zij ervoor dat de straat zo snel mogelijk weer netjes is.

Heeft u vragen over duurzaamheid en het warmtenet?
Neem dan een kijkje op: https://www.sliedrechtaardgasvrij.nl/home